Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia:

Ochrona środowiska – sprawozdawczość i podstawy raportowania dla przedsiębiorców

Kiedy:
data
26.06.24
1 dzień
9.00-15.00
Gdzie:
mapa

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Opis szkolenia:

Opis szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli wszystkich podmiotów zobowiązanych do sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz do składania raportów w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami poprzez rejestr BDO.
 • Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorstw, które korzystają ze środowiska i w ramach prowadzonej działalności gospodarują odpadami, zajmują się odzyskiem lub recyklingiem odpadów, odbierają i prowadzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wprowadzają substancje do powietrza poprzez eksploatację różnego rodzaju instalacji produkcyjnych oraz prowadzących gospodarkę wodno-ściekową.
 • Szkolenie będzie wartościowe dla pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz osób wyznaczonych do prowadzenia formalno -prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz osób, które naliczają opłaty za korzystanie ze środowiska.

 

Cele i korzyści 

 • Zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnienia dotyczące sprawozdawczości wynikającymi z ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji - w tym przykłady naliczania emisji zorganizowanej i niezorganizowanej.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej podstawy prawnej i obowiązków z niej wynikających w zakresie sprawozdawczości i raportowania.
 • Przedstawienie wskazówek jak „krok po kroku” sporządzić zbiorcze zestawienia w oparciu o dużą i różnorodną ilość danych o odpadach (wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie), jak przygotować sprawozdanie z tytułu korzystania ze środowiska i ostatecznie opracować raport do KOBiZE i BDO.
 • Omówienie procedur  jak poprawnie i terminowo przekazać sprawozdania, nie narażając przedsiębiorstwa na kary finansowe.

 

Forma realizacji:

 • szkolenie realizowane w formie interaktywnego warsztatu online – platforma Zoom Meeting
 • wykłady interaktywne, studia przypadków, ćwiczenia, dyskusja, e-konsultacje.
Trener:
Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno-ściekowej oraz mediator w administracji. Zajmuję się wsparciem przedsiębiorców w obszarach bieżącego doradztwa ekologicznego, obsługi prawnej w części dotyczącej ochrony środowiska, opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, przygotowywaniem sprawozdań wymaganych prawnie oraz edukacją ekologiczną jednostek samorządowych. Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz studiów Podyplomowych na Akademii Górniczo Hutniczej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadam przemysłowymi i w zakresie systemów zarządzania ISO.

 

Program:

1) Opłaty za korzystanie ze środowiska

- podmioty zobowiązane do naliczenia opłaty środowiskowej

- podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty środowiskowej

- kiedy jesteśmy zobowiązani przesłać wykazy opłatowe

- wzory wykazów

- stawki opłat

- podstawa naliczania wielkości i źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza

- terminy i forma złożenia sprawozdania

- jaka działalność nie podlega wyżej wymienionym obowiązkom – zwolnienia

- kiedy wnosimy opłaty podwyższone

- emisja zorganizowana i nie zorganizowana – podstawy naliczania opłat

- emisja z środków transportowo sprzętowych

- reklamacja jako forma sprzeciwu kierowana do Wód Polskich

- opłata stała i zmienna jako forma opłaty środowiskowej w gospodarce wodno ściekowej

- błędy w naliczaniu opłat środowiskowych

- kary administracyjne

 

2) Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) - raportowanie

- podstawa prawna – co to jest KOBiZE?

- termin przedkładania raportu

- podmioty zobowiązane do złożenia raportu

- jakie podmioty są zwolnione z złożenia raportu

- MKzŚ – miejsca korzystania ze środowiska

- emisja z instalacji, a struktura technologiczna – definicja, przykłady 

- naliczanie emisji niezorganizowanej, przykłady

- forma przedkładania sprawozdania

- powiązanie raportowania do KOBiZE z opłatami środowiskowymi

- zasady rejestracji/logowania/raportowania  do KOBiZE

- jak pozyskać dane do sporządzenia raportu – emisja zorganizowana i niezorganizowana

- jakie wskaźniki zastosować

- przykłady  wyliczenia emisji zorganizowanej, niezorganizowanej, w tym LZO (lotne związki organiczne) , emisja z klimatyzacji, środków transportowo sprzętowych

- czy są kary za brak raportowania do KOBiZE

 

3) Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami (BDO) – zbiorcze zestawienie danych o odpadach – wytwórcy odpadów

- podstawa prawna do składania sprawozdania

- podmioty zobowiązane do składania sprawozdań

- kto jest zwolniony ze złożenia sprawozdania

- kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów: ewidencja pełna i uproszczona

- jakie dokumenty stanowią podstawę do złożenia sprawozdania  

- omówienie i praktyczne wskazówki wypełnienia działu XI BDO – wytwarzanie odpadów

- odpady wytwarzane z instalacji i poza instalacją – przykłady

- kary za bark złożenia sprawozdania

 

Pytania i odpowiedzi.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • szkolenie realizowane przez praktyka Eksperta ZEM
 • e-konsultacje po szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • dostęp do platformy szkoleniowej
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line

Udostępnij:

Kontakt ws. szkolenia:

Zgłoszenie
Miasto:
Szkolenie online
Termin szkolenia:
26.06.24
Inwestycja:
560 PLN netto
Rabat:
2 uczestników - 5%
3 uczestników - 10%
więcej - porozmawiajmy
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI