Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia:

Praktyczne zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w administracji publicznej

Kiedy:
data
03.07.24
1 dzień
9.00-15.00
Gdzie:
mapa

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Dlaczego warto ?
Szkolenie realizowane przez Eksperta - wykładowcę / praktyka z ponad 20 letnim doświadczeniem orzeczniczym.
Opis szkolenia:

Opis szkolenia:

Założeniem szkolenia jest przekazanie pracownikom jednostek publicznych, administracji rządowej oraz samorządowej,  aktualnej wiedzy prawnej i praktycznych umiejętności stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W trakcie trwania zajęć uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie procedury administracyjnej umożliwiającą odpowiedzialne wykonywanie bieżących obowiązków w urzędzie administracji publicznej.

 

Cele i korzyści 

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego i najnowszymi regulacjami prawnymi oraz zwrócenie szczególnej  uwagi na praktyczne aspekty stosowania i usprawnienia procedur administracyjnych, które mają kluczowe znaczenie dla pracowników administracji publicznej w prowadzonych postępowaniach.  
 • Uczestnicy szkolenia wzbogacą wiedzę w zakresie regulacji prawnych wynikających z najnowszego orzecznictwa dotyczącego przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Uczestnicy nauczą się praktycznych technik i narzędzi, które pomogą im w prawidłowym stosowaniu przepisów KPA w procesie wydawania decyzji administracyjnych.

Wszystkie zagadnienia omawiane będą na praktycznych przykładach. Szkolenie poprowadzi doświadczony Ekspert, z którym uczestnicy w trakcie i po zakończeniu szkolenia mają możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Forma realizacji:

 • szkolenie realizowane w formie online – platforma Zoom Meeting
 • wykłady interaktywne, studia przypadków, analiza orzecznictwa, kazusy, dyskusja, e-konsultacje.
Trener:
Radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
 • Od 1999 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Krakowie.
 • Od ponad 20 lat rozpatruje odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji.
 • Od ponad 10 lat r.  wykładowca - przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleniowych z zakresu kodeksu postepowania administracyjnego.  
 • Stały ekspert i wykładowca ZEM z zakresu KPA m.in. na kursach służby przygotowawczej w służbie cywilnej oraz dla pracowników administracji samorządowej
 • Szkoli z szerokiego zakresu tematów związanych z administracją publiczną. Tematyką szkoleń obejmuje  w szczególności procedurę administracyjną, ochronę danych osobowych, informację publiczną, prawo wodne.  Stale podnosi swoje kwalifikacje między innymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych dla radców prawnych. 
 • Autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu problemów związanych z obowiązującym stanem prawnym w zakresie właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych.
Program:

Moduł I - Zagadnienia wprowadzające i zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego:

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy KPA.

2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego: charakter, funkcje i klasyfikacja zasad. Katalog zasad.

 

Moduł II - Podmioty postępowania administracyjnego:

1. Organ administracji publicznej i pracownik organu

2. Strona postępowania administracyjnego.

3. Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym,

4. Uczestnicy na prawach strony

 

Moduł III - Czynności materialno-techniczne w postępowaniu administracyjnym:

1. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania.

2. Doręczenia jako ważny element postępowania

3. Wezwania: cel, treść, adresaci, forma i tryb.

4. Udostępnienie akt.

 

Moduł IV - Postępowanie administracyjne

1. Wszczęcie postępowania:

2. Postępowanie wyjaśniające 

3. Zawieszenie postępowania

4. Milczące załatwienie sprawy.

 

Moduł V - Rozstrzygnięcia zapadające w postępowaniu administracyjnym:

1. Decyzja: rodzaje decyzji, elementy jej treści, rygor natychmiastowej wykonalności, prawomocność a ostateczność decyzji administracyjnej, środki zaskarżenia.

2. Postanowienia: forma, elementy składowe i tryb wydawania.

 

Moduł VI - Weryfikacja orzeczeń w zwyczajnych trybach postępowania:

1. Postępowanie odwoławcze

a. Forma, termin i tryb wniesienia odwołania.

b. Postępowanie w trybie autokontroli organu I instancji.

c. Dopuszczalność odwołania, postępowanie odwoławcze merytoryczne, rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym.

d. Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.

e. Forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (art. 54 § 3 p.p.s.a.).

2. Zażalenie.

3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Moduł VII - Tryby nadzwyczajne:

1. Wznowienie postępowania: przesłanki, właściwość organu, przedmiot postępowania, rodzaje rozstrzygnięć.

2. Stwierdzenie nieważności decyzji: przesłanki, właściwość organu, forma i tryb.

3. Zmiana i uchylenie decyzji ostatecznej: przesłanki, właściwość organu, forma i tryb.

4. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji: przesłanki, właściwość organu, forma i tryb.

 

Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • szkolenie realizowane przez praktyka Eksperta ZEM
 • certyfikat
 • e-konsultacje po szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • dostęp do platformy szkoleniowej
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line

Udostępnij:

Kontakt ws. szkolenia:

Zgłoszenie
Miasto:
Szkolenie online
Termin szkolenia:
03.07.24
Inwestycja:
690 PLN netto
Rabat:
2 uczestników - 5%
3 uczestników - 10%
więcej - porozmawiajmy

Polecane kursy i szkolenia otwarte

Termin:
data
21.06.24
data
1 dzień
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
590 PLN

Wybrane referencje:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Urząd Miasta Krakowa
Projekty szkoleniowe: Kultura Pro-Kliencka – cykl warsztatów w zakresie profesjonalnej obsługi klienta (112 dni szkoleniowych) oraz KPA (5 grup szkoleniowych)
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Cykl 8 specjalistycznych szkoleń tematycznych dla 175 pracowników
Zobacz referencje
Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
Cykl szkoleń specjalistycznych (65 dni szkoleniowych, 43 grupy szkoleniowe) w ramach projektu „Profesjonalny urząd gwarancją rozwoju regionu”. Zarządzanie strategiczne w administracji  Planowanie strategiczne w administracji ...
Zobacz referencje
Starostwo Powiatowe w Żywcu
Cykl szkoleń (86 dni szkoleniowych, 46 grup szkoleniowych) w ramach projektu „Akademia Dobrego Rządzenia”, współfinansowanego ze środków EFS. Praca z tzw. Trudnym klientem Budowanie pozytywnego wizerunku urzędnika Kodeks Postępowania...
Zobacz referencje
Starostwo Powiatowe w Limanowej
Cykl 11 usług szkoleniowych (29 dni szkoleniowe, 594 osoby w 27 grupach szkoleniowych) w ramach projektu pn. "Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach...
Zobacz referencje
Starostwo Powiatowe w Bochni
Cykl szkoleń (205 dni szkoleniowych, 52 grupy szkoleniowe) oraz cztery usługi doradcze w ramach projektu „Nowoczesny urzędnik samorządowy – nowa jakość zarządzania i usług publicznych w powiecie bocheńskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w...
Zobacz referencje
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Krakowie
Szkolenia: "Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie", "Kierowanie zespołem pracowników", "Kursy służy przygotowawczej w służbie cywilnej"
Zobacz referencje Zobacz referencje
Wyższy Urząd Górniczy (cykl szkoleń)
Możemy polecić firmę ZEM jako organizatora, który zapewni wysoki poziom prowadzonych szkoleń.
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Cykl 6 szkoleń
Zobacz referencje
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone starannie pod względem organizacyjnym i merytorycznym, a Firma dokładnie wywiązała się z postanowień umowy szkoleniowej.
Zobacz referencje
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Polecamy firmę ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER, wszystkim, którym zależy na wysokiej jakości usług szkoleniowo-doradczych. 
Zobacz referencje
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Niniejszym pismem pragnę udzielić rekomendacji ZESPOŁOWI EKSPERTÓW MANAGER rok. zał. 1993 – kursy, szkolenia, doradztwo, ekspertyzy jako rzetelnej i profesjonalnej Firmie.
Zobacz referencje
Urząd Miasta Kielce
Cykl szkoleń:  Techniki legislacji aktów prawa miejscowego i ich publikacja, Instrukcja kancelaryjna, Obsługa klienta i postępowanie z trudnym klientem, Asertywność, Kurs IOD  
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (cykl szkoleń)
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI